Kennisdomeinen curriculum van de baan

21 april 2017

Het voorstel uit de curriculumherziening om bestaande vakken te laten opgaan in `kennisdomeinen' is van de baan. Dit is het resultaat van een motie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks tijdens het Algemeen Overleg over de curriculumherziening op 20 april. Alleen als vakverenigingen daar zelf alsnog om vragen, kan het teruggedraaid worden. Dit meldt de Volkskrant. De onderwijswoordvoerders uitten tijdens het AO veel kritiek op het huidige proces en de voorstellen van staatssecretaris Dekker.

Het voorstel om de drie nieuwe domeinen 'mens & maatschappij', 'natuur & technologie' en 'taal & cultuur' in te richten, is door de motie van de vier formerende partijen nu van de baan, tenzij vakverenigingen daar zelf alsnog om vragen. Ook de SP, die liever nog het hele proces opnieuw wilde laten beginnen, steunde de motie, waarvoor Paul van Meenen (D66) het initiatief nam. Demissionair staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) verzekerde de Kamer expliciet dat 'vakdisciplines niet ter discussie staan'.

Wat wel overeind blijft, is de herijking van de vakken Nederlands, rekenen en wiskunde. Engels en de nieuwe vakken burgerschap en digitale geletterdheid & techniek. Uiterlijk eind 2018 moet de politiek besluiten of de kerndoelen en eindtermen van deze vakken aangepast moeten worden. Dit heeft ook gevolgen voor de landelijke eindexamens.

Fundament moet steviger

Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP meent dat de hele operatie is uitgelopen op 'een slagveld'. Zowel Roelf Bisschop (SGP) als Peter Kwint (SP) bekritiseerden het fundament (lees: de basiskennis) van het onderwijs. De een (SGP) haalde de metafoor aan van het bouwen van een huis, waarmee je ook met een stevig fundament begint. De ander (SP) refereerde aan het liedje van de basisschool over de domme man die zijn huis bouwt op zand en de wijze man die zijn huis bouwt op de rots. Zonder goede basiskennis is goed onderwijs niet mogelijk.

Inbreng vakverenigingen

Diverse kamerleden gaven aan dat in de huidige voorstellen het `hoe' en het `wat' te veel door elkaar lopen. Het onderzoek, waarbij vakverenigingen nauw worden betrokken, moet gaan over `wat' leerlingen moeten kennen en kunnen, en niet over `hoe' ze dat moeten leren. Dat laatste is aan de scholen zelf. Uit het debat en de eerder gehouden hoorzittingen bleek dat de vakverenigingen in veel mindere mate bij het plan Schnabel betrokken waren dan in eerste instantie werd voorgespiegeld.

Veel kritiek

De meningen over 'zowel de inhoud als het proces' liggen ver uiteen, aldus GroenLinks. Voor Peter Kwint (SP) was duidelijk wat de inzet van het debat was: "Redden voor deze staatssecretaris wat er te redden valt." Harm Beertema van de PVV is het volstrekt niet eens met de argumentatie voor onderwijsveranderingen. "Ja, tijden veranderen. Alsof het ooit anders is geweest. Laten we behouden wat we hebben en dat met schuren en polijsten verbeteren." Onderwijs2032 is wat hem betreft een ramp voor het onderwijs. Ook Eppo Bruins (CU) pleitte voor bescheidenheid. "Vernieuw alleen datgene wat vernieuwd moet worden en leg de nadruk bij de leraren." Maar hij was wel van mening dat de kerndoelen duidelijker moet worden omschreven, waarmee wellicht ook de kansenongelijkheid kan verminderen. Bruins gaf eveneens aan dat de overheid mag bepalen wat een leerling moet kennen en kunnen, maar dat de overheid nooit mag bepalen wat een leerling moet vinden. Alleen Bente Becker (VVD) steunde de staatssecretaris voluit.