ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING ROC.nl

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door of vanwege ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name doch niet uitsluitend zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot het vermelden van diensten, producten en opleidingen van opdrachtgevers, met name doch niet uitsluitend (onderwijs)instellingen, op de website www.roc.nl, zulks onder andere met vermelding van de inhoud van die diensten, producten en opleidingen en de bij die diensten, producten en opleidingen behorende tarieven.
1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over "opdrachtgever" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst wenst aan te gaan. Onder "opdrachtgever" dient in het bijzonder doch niet uitsluitend te worden verstaan een (onderwijs)instelling die ons opdracht geeft tot het vermelden van haar diensten, producten en opleidingen op onze website www.roc.nl.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Indien ook de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.
Komen de voorwaarden van de opdrachtgever dus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2 AANBIEDINGEN

2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.
Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag(tekening) van de offerte.
2.2 De inhoud van folders, drukwerken, prijslijsten etc. bindt ons niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen.
2.3 Indien opdrachtgever een zelfde opdracht tegelijkertijd aan derden verstrekt of indien opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan derden heeft verstrekt, is opdrachtgever gehouden ons dat onverwijld mee te delen, zulks onder vermelding van de naam van de derden voornoemd.

Artikel 3 ADVIEZEN EN INFORMATIE

3.1 Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend en binden ons derhalve op geen enkele wijze.
3.2 Wij staan niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens. In het bijzonder staan wij niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens over (de inhoud en de tarieven van) haar diensten, producten en opleidingen.
Wij behoeven de door de opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens niet nader op hun juistheid te onderzoeken.
3.3 Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor informatie en gegevens die door opdrachtgever zelf zijn aangeleverd.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer wij een ons gegeven opdracht schriftelijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze opdrachtbevestiging verzenden. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de opdracht geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging verzenden.
4.2 Op alle offertes van ons zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen.
4.3 Een overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geacht te zijn aangegaan voor de duur zoals vermeld in het contract, te rekenen vanaf de datum van verzending van de opdrachtbevestiging.
De overeenkomst wordt vervolgens jaarlijks stilzwijgend voortgezet voor een periode van 1 (een) jaar, tenzij wij of opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk (bij aangetekend schrijven) opzeggen tegen het einde van een lopende periode van 1 (een) jaar, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden. Bij gebreke van een opzegging als hiervoor bedoeld wordt de overeenkomst steeds voortgezet voor de duur van 1 (een) jaar. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.
Met name doch niet uitsluitend is het bepaalde in artikel 4.4 van deze overeenkomst van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot het vermelden van diensten, producten en opleidingen van opdrachtgevers, met name doch niet uitsluitend (onderwijs)instellingen, op de website www.roc.nl.
4.4 Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt er € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.
4.5 Offertes van de Stichting ROC.nl zijn geldig voor de in de offerte aagegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot na 2 (twee) maanden na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 5 PRIJZEN

5.1 Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro, exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
5.2 De in offertes en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals loonkosten, belastingen en andere heffingen van overheidswege.
5.3 Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van het verrichten van de diensten en werkzaamheden (daaronder in het bijzonder te verstaan: het daadwerkelijk vermelden van de diensten, producten en opleidingen van opdrachtgever op de website) verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook toe aan de opdrachtgever, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit verandering in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit.
Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 6. RECLAME

6.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de informatie die hij ons verstrekt heeft.
6.2 Opdrachtgever is gehouden de informatie over haar producten, diensten en opleidingen voordat die door ons op de website www.roc.nl wordt geplaatst, te (doen) onderzoeken en (doen) controleren.
Voordat de informatie voornoemd op de website wordt geplaatst, wordt opdrachtgever in de gelegenheid gesteld om die informatie te (doen) onderzoeken en (doen) controleren.
Indien bij het onderzoek en de controle voornoemd blijkt dat er sprake is van fouten in de informatie voornoemd, is opdrachtgever gehouden zulks uiterlijk 8 (acht) dagen na het onderzoek en de controle schriftelijk aan ons ter kennis te brengen. Indien sprake is van fouten in de informatie die ten tijde van het onderzoek en de controle niet waarneembaar waren, is opdrachtgever gehouden deze fouten uiterlijk 8 (acht) dagen nadat deze fouten aan het licht zijn gekomen, schriftelijk aan ons ter kennis te brengen.
Nadat de informatie daadwerkelijk op de website www.roc.nl is geplaatst, kan opdrachtgever zich niet beroepen op fouten in de informatie die hij redelijkerwijs bij een onderzoek c.q. controle had kunnen en/of had behoren te ontdekken.
Indien zich wijzigingen voordoen in de diensten, producten en opleidingen, zoals die op de website staan vermeld, dient opdrachtgever zulks onverwijld en schriftelijk aan ons ter kennis te brengen. De wijzigingen zullen door ons op de website worden doorgevoerd.
6.3 Ieder vorderingsrecht - fouten in de informatie betreffende - van de opdrachtgever jegens ons vervalt, indien die fouten niet binnen de in dit artikel vermelde termijnen schriftelijk aan ons ter kennis zijn gebracht.
6.4 In de opleidingsfolder dient uitsluitend informatie te worden verschaft over de opleiding; het is verboden in deze beschrijving contactmogelijkheden aan te bieden.
6.5 Wij behouden ons het recht wijzigingen aan te brengen in de aangeboden informatie.
6.6 Reclames betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur, moeten binnen 8 (acht) dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van de opdrachtgever terzake jegens ons vervallen.
6.7 De opdrachtgever dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden eventuele fouten te herstellen.

Artikel 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Indien sprake is van fouten in de informatie en indien die fouten tijdig en op de juiste manier door opdrachtgever aan ons ter kennis zijn gebracht, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden, zijn wij slechts gehouden tot - zulks te onzer keuze - (kosteloos) herstel van die fouten of terugbetaling van de ontvangen koopsom of een in overleg met opdrachtgever te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor genoemd.
7.2 Behoudens onze eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).
Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door fouten in de informatie.
Voorts zijn wij in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, bedoeld in de meest ruime zin van het woord, die direct dan wel indirect het gevolg is van inbreuk op industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden ten gevolge van het gebruik van door of vanwege opdrachtgever aangeleverde informatie, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.
7.3 De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie. Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van de door ons op de website vermelde producten, diensten en/of opleidingen.

Artikel 8 BETALING

8.1 Facturatie vindt plaats op de 1e (indien dit een zon- of feestdag betreft, de eerstvolgende werkdag daarop) van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de contractperiode. Betaling moet geschieden in Euro, zonder aftrek van enige korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overschrijving op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen uiterlijk 15 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling. 8.2 Is de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan zal Stichting ROC.nl € 75,00 aanmaningskosten in rekening brengen.
8.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.
Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
Wij zijn gerechtigd van opdrachtgever contante betaling of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever alsdan de verplichting rust tot ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie(s), onverminderd ons recht op schadevergoeding.
8.4 Is de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de koopprijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
Voorts is de opdrachtgever gehouden ons de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van onze vorderingen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen met een minimum van € 75,-. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever, zelfs al zou de opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de betaling hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
8.5 Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
8.6 Indien in de financiële positie van de opdrachtgever na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de levering van de zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
8.7 Voorschriften van welke autoriteit ook brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de opdrachtgever.
8.8 Het recht van de opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitgesloten.
8.9 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
8.10 Indien wij in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, komen alle door ons in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.
8.11 De Stichting ROC.nl heeft het recht om de abonnementsgelden tussentijds te wijzigen door op deze gelden een indexatie toe te passen.

Artikel 9 ZEKERHEID

9.1 Wij zijn gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene rechte voortvloeien.

Artikel 10 OVERMACHT

10.1 Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.
10.2 Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.
Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever ons niet tot schadevergoeding aanspraken.

Artikel 11 WIJZIGINGEN IN HET AANGENOMEN WERK

11.1 Alle wijzigingen in de opdracht behoren. wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
Wijzigingen in de opdracht moeten door ons schriftelijk worden aanvaard en bevestigd.
11.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 12 ONTBINDING

12.1 Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaald, zijn wij bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist:
a. indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen nakomt;
b. indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard, de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, het bedrijf van opdrachtgever wordt geliquideerd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een gedeelte van zijn vermogen verliest.
12.2 Onverminderd het in het voorgaande bepaalde zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding en/of ons recht om onze verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien opdrachtgever na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, een of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt binnen de bij ingebrekestelling gestelde termijn.
12.3 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en ons een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk moet melden.
12.4 Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
12.5 Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van onze zijde, hebben wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties.

Artikel 13 INBREUK OP RECHTEN UIT INDUSTRIËLE EN/OF INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1 Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken wegens inbreuk op rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom van derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst en vergoedt ons alle schade, die wij lijden als gevolg van acties jegens opdrachtgever dan wel jegens ons van gerechtigden met betrekking tot rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom, een en ander bedoeld in de meest ruime zin van het woord.
13.2 Indien en voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijke anders is overeengekomen, komen alle rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom die voortvloeien uit en/of samenhangen met de opdracht c.q. overeenkomst, toe aan ons, een en ander bedoeld in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 GESCHILLENBESLECHTING

Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, tenzij de opdrachtgever ons binnen een maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen, schriftelijk laat weten voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het gemene recht bevoegd is.

Artikel 16 TOEGANG EN GEBRUIK BEHEERSITE

16.1 Deze website heeft als doel, het met elkaar in contact brengen van studenten, werkzoekenden, onderwijsinstellingen en bedrijven. Voor de eventuele overeenkomst die hieruit voort kan vloeien is de Stichting ROC.nl nimmer aansprakelijk. Deze website biedt alleen een online portal voor onderwijsinstellingen en studenten. Deze website gaat GEEN verplichtingen aan.
16.2 De beheersite is uitsluitend toegankelijk voor participanten van de Stichting ROC.nl. De inloggegevens zijn persoonsgebonden en mogen nimmer door derden in gebruik worden genomen. Uitsluitend onderwijsinstellingen die een contract met de Stichting ROC.nl zijn aangegaan, zijn gepermitteerd om hier hun opleidings/cursusaanbod te vermelden. Werkmaatschappijen en/of dochterondernemingen van de participanten van ROC.nl mogen geen gebruik maken van het account van de hoofdgebruiker.
16.3 Het is niet toegestaan hyperlinks naar eigen websites op de website van ROC.nl te plaatsen. Tevens is plaatsing van contactgegevens niet toegestaan, tenzij anders met de Stichting ROC.nl is afgesproken. De bezoeker wordt uitsluitend door middel van de webdecaan of de persoonlijke pagina in contact gebracht met de onderwijsinstelling. In geval van overtreding van het voorgaande, zal opdrachtgever een boete van € 2,- verbeuren per IP-adres, waar vanaf op de hyperlink is geklikt. Het is slechts toegestaan om bezoekers van ROC.nl per e-mail te benaderen, voor zover dat in overeenstemming is met geldende (anti-spam)regelgeving. In geval van overtreding van het voorgaande, zal opdrachtgever een boete verbeuren van € 2,- per verzonden e-mail.
16.4 Fictieve plaatsingen en aanmeldingen zijn ten strengste verboden.
16.5 Deze site is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade voor deelnemers of derden door het niet beschikbaar zijn van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet tot stand komen van een aanmelding door technische en overige mankementen.
16.6 Misbruik in welke vorm dan ook is ten strengste verboden. De portal ROC.nl kan naar eigen inzicht gebruikers die zich niet aan de regels van de Stichting ROC.nl houden blokkeren of wissen.
16.7 Deze portal ROC.nl bevat verwijzingen naar de websites van derden. De Stichting ROC.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. U vrijwaart de Stichting ROC.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met gebruik van deze website.
16.8 De Stichting ROC.nl heeft het recht om de abonnementsgelden tussentijds te wijzigen door op deze gelden een indexatie toe te passen.
Alle kortingen en reducties die op de website of in de overeenkomst vermeld staan, zijn eenmalig en worden (tenzij anders afgesproken) niet herhaald.
16.9 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Abonnementen worden steeds met eenzelfde periode stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn van alle abonnementen is 3 maanden tenzij anders vermeld. Opzeggingen dienen dus 3 maanden voor expiratiedatum bij ons binnen te zijn, tenzij anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden.
16.10 Het aantal informatie aanvragen wordt vermeerderd met het aantal telefoonnummeropvragingen en doorlinks gedeeld door 3.
16.11 Opzeggingen van overeenkomsten tussen de Stichting ROC.nl en klant dienen door de klant verstuurd te worden. Hierop zal de klant binnen 2 (twee) weken een schriftelijke bevestiging van opzegging ontvangen.

Artikel 17 TOEGANG EN GEBRUIK VACATURE/BEDRIJVENSITE

17.1 Deze website heeft als doel, het met elkaar in contact brengen van werkgevers en sollicitanten. Voor de eventuele overeenkomst die hieruit voort kan vloeien is de Stichting ROC.nl nimmer aansprakelijk. Alleen de werkgevers en de sollicitant zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van de sollicitatie. Deze website biedt alleen een online vacaturesite voor bedrijven en sollicitanten. Deze website gaat GEEN verplichtingen aan.
17.2 Fictieve reacties en aanmeldingen zijn ten strengste verboden. Links naar commerciële websites met het oog op reclame zijn niet toegestaan.
17.3 Deze site is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade voor deelnemers of derden door het niet beschikbaar zijn van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet tot stand komen van een sollicitatie door technische en overige mankementen.
17.4 Misbruik in welke vorm dan ook is ten strengste verboden. De vacaturesite kan naar eigen inzicht sollicitaties en gebruikers die zich niet aan de regels van de Stichting ROC.nl houden blokkeren of wissen.
17.5 Deze vacaturebank bevat verwijzingen naar de websites van derden. De Stichting ROC.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. U vrijwaart de Stichting ROC.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met gebruik van deze website.
17.6 Door middel van aanmelding kan aan de vacaturesite worden deelgenomen. Deze deelname is geheel kosteloos voor de sollicitant.
17.7 De aangeboden bundels zijn van toepassing op 1 vestiging tenzij anders is overeengekomen. De bundels zoals genoemd op deze website gelden voor werkgevers die vacatures plaatsen voor één instelling. Voor het plaatsen van vacatures/stageplaatsen voor meerdere instellingen gelden andere overeenkomsten. Voor uitzendbureaus of intermediairs is het intermediair pakket van toepassing.
17.8 Met de Stagebundels kunt u uitsluitend stageplekken / BBL-plekken plaatsen. Het aanbieden van vacatures is met dit pakket niet toegestaan. Met de Vacaturebundels kan voor een vast bedrag vacatures en/of stage/BBL-plekken worden gepubliceerd. Het aantal functies en de looptijd is afhankelijk van de gekozen bundel. Uw inloggegevens blijven gedurende uw abonnement actief.
17.9 Bij overschrijding van het overeengekomen vacatureplafond zal er per extra geplaatste vacature of stage/BBL-plek € 25,- per maand in rekening worden gebracht.
17.10 Door deze voorwaarden te accepteren gaat u ermee akkoord dat de Stichting ROC.nl gerechtigd is de kosten voor de abonnementen ten laste van u in rekening te brengen zodra u zich via welke wijze dan ook heeft aangemeld en/of een vacature/stageplaats op de website heeft aangeboden.
17.11 De Stichting ROC.nl heeft het recht om als factuurperiode de door de klant ingevoerde ingangs- en vervaldatum te hanteren. De Stichting ROC.nl zal op basis van de ingangs- en vervaldatum van de vacature/stageplaats factureren. Vacatures en/of stageplaatsen die voor de vervaldatum verwijderd of gedeactiveerd worden hebben hier geen invloed op.
17.12 De Stichting ROC.nl heeft het recht om de abonnementsgelden tussentijds te wijzigen door op deze gelden een indexatie toe te passen.
Alle kortingen en reducties die op de website of in de overeenkomst vermeld staan, zijn eenmalig en worden (tenzij anders afgesproken) niet herhaald.
17.13 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Abonnementen worden steeds met eenzelfde periode stilzwijgend verlengd tenzij anders is overeengekomen.
17.14 Opzeggingen van overeenkomsten tussen de Stichting ROC.nl en klant dienen door de klant verstuurd te worden. De opzegging dient schriftelijk verstuurd te worden, verder biedt de Stichting ROC.nl via de portal www.roc.nl de mogelijkheid om online op te zeggen. De klant zal binnen twee (2) weken een bevestiging van opzegging ontvangen.

17.15 De opzegtermijn voor alle bundels bedraagt 3 maanden. De opzegging dient 3 maanden voor expiratiedatum bij ons binnen te zijn, tenzij anders vermeld. Voor de Medium vacaturebundel geldt een opzegtermijn van 1 maand voor expiratiedatum en voor de Basis vacaturebundel een opzegtermijn van 2 weken voor expiratiedatum. Wijzigingen voorbehouden. Bij geen (tijdige) opzegging is artikel 17 lid 13 van kracht.

ARTIKEL 18 BEZOEKER PORTAL ROC.NL

18.1 Door middel van registratie bij de Stichting ROC.nl kan gebruik worden gemaakt van de diensten die op de websites van ROC.nl vermeld staan.
18.2 De registratie op de portal ROC.nl is voor studenten geheel kosteloos.
18.3 Fictieve reacties, aanmeldingen en informatie aanvragen zijn ten strengste verboden. Links naar commerciële websites met het oog op reclame zijn niet toegestaan.
18.4 Misbruik in welke vorm dan ook is ten strengste verboden. De Stichting ROC.nl kan naar eigen inzicht gebruikers blokkeren of verwijderen.
18.5 Deze registratie en de daarbij horende diensten zijn voor potentiële en huidige studenten, sollicitanten en overige geïnteresseerden zonder commerciële doeleinden geheel gratis. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Het betreft hier uitsluitend de diensten die door de Stichting ROC.nl aangeboden worden. Diensten die door derden ter beschikking worden gesteld op ROC.nl kunnen hiervan afwijken. Doch dienen tarieven en/of andere kosten altijd vermeld te worden.
18.6 De geregistreerde gegevens worden gebruikt om de informatie aanvraag of sollicitatie op correcte en efficiënte wijze te voltooien.
18.7 De Stichting ROC.nl is nimmer verantwoordelijk voor het contact dat tot stand komt of de bemiddeling die ontstaat tussen de bezoeker/gebruiker en derden.
18.8 Deze site is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade voor gebruikers of derden door het niet beschikbaar zijn van de website. ROC.nl is niet verantwoordelijk voor het niet tot stand komen van een handeling, in welke vorm dan ook, door technische en overige mankementen.
18.9 Door akkoord te gaan met de registratie geeft de gebruiker ROC.nl toestemming de gebruiker in de toekomst op de hoogte te stellen van nieuwe activiteiten, nieuwsberichten etc.
18.10 Door de registratie te voltooien geeft de gebruiker de Stichting ROC.nl toestemming zijn / haar gegevens vast te leggen in een database. Alle gegevens van de gebruiker en alle intellectuele- en andere eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van De Stichting ROC.nl. Gebruiker verleent De Stichting ROC.nl en haar dochter-, zuster- en of andersoortige aangesloten bedrijven een onherroepelijke, royaltyvrije, eeuwigdurende, volledig betaalde, niet-exclusieve en wereldwijde licentie voor het gebruiken, kopiëren, reproduceren, publiceren, uitvoeren, weergeven en distribueren van de door gebruiker (geheel of gedeeltelijk) aangeleverde gegevens. In de toekomst is het mogelijk dat een profiel van de gebruiker wordt aangemaakt t.b.v. innovatieve ontwikkelingen. Daarnaast geeft de registrant bij aanmelding toestemming aan de Stichting ROC.nl voor het uitwisselen van gegevens aan derden t.b.v. voorlichting en eventueel commerciële activiteiten.
18.11 Door gebruik te maken van de websites van de Stichting ROC.nl, zal automatisch een gratis account voor de gebruiker worden geactiveerd. Dit account is geldig voor alle diensten die de Stichting ROC.nl ter beschikking stelt waaronder de stage- en vacaturesite. Hiermee zal de gebruiker vindbaar zijn voor werkgevers die op enigerwijze in contact proberen te komen met het profiel dat in overeenstemming is met dat van de gebruiker.
18.12 Geregistreerde data kan (tegen betaling) door de Stichting ROC.nl ter beschikking worden gesteld aan derden ten behoeve van voorlichtende informatieverstrekking en/of voor commerciële doeleinden.
18.13 De Stichting ROC.nl zal te allen tijde discreet met de geregistreerde gegevens omgaan.
18.14 Door een registratie te voltooien geeft de gebruiker zichzelf automatisch toegang tot de opleidingen en stage/vacaturesite van de Stichting ROC.nl. Indien in de toekomst websites worden toegevoegd, zal de gebruiker hier ook automatisch toegang tot verkrijgen.
18.15 Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van de ROC.nl portal de uiterste zorg is besteed, aanvaardt de Stichting ROC.nl geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden.
18.16 De Stichting ROC.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade o.i.d. dat voort is gekomen uit het gebruik van de aangeboden diensten door de Stichting ROC.nl.